ขั้นตอนการขอวีซ่า ประเภทนักเรียน


 

 

*** ขั้นตอนการการขอวีซ่า ***

การดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศและการเรียนในประเทศญี่ปุ่น

1.วีซ่าสำหรับเข้าเรียนในประเทศญี่ปุ่น

                วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย วิทยาลับหลักสูตรระยะสั้น หรือโรงเรียนสายอาชีวะสายอาชีพ สำหรับผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นจะได้รับการออกวีซ่าประเภทวีซ่านักเรียนภาษา ซึ่งเมื่อได้รับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวะสายอาชีพ วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น สามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้

2.ขั้นตอนในการเข้าประเทศของนักเรียนต่างชาติและการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นนักเรียนต่างชาติจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นดังนี้

1.   จะต้องหาผู้ที่จะเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้รับรองให้นักเรียนระหว่างที่อยู่ ในประเทศญี่ปุ่น

2.   จะต้องติดต่อสถานศึกษาที่จะไปเรียนและจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียน

3.   จะต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน

4.   จะต้องได้รับหนังสือรับรองให้ออกวีซ่าเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

5.   จะต้องได้รับการประทับตราวีซ่าในหนังสือเดินทาง

กรุณาศึกษาจากแผนผัง ซึ่งอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการไปศึกษาของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศโดยตรง หรือการสมัครสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เมื่อได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนการเข้าเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

3.กรณีที่มีการสมัครเข้าเรียนโดยตรงจากต่างประเทศ

 มี 2 วิธี คือเจ้าตัวเป็นผู้ดำเนินการสมัครมาจากประเทศของตนเองโดยตรง หรือขอให้ผู้ค้ำประกัน หรือผู้รับรองเป็นผู้ดำเนินการสมัครให้ (เป็นผู้รับมอบฉันทะให้มาสมัครแทน)ปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน จะขอให้ผู้แทนของตนเป็นผู้มาดำเนินขั้นตอนการสมัครให้ จึงจะอธิบายรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ค้ำประกันนักเรียนในฐานะตัวแทนของนักเรียนจะต้องไปยื่นเอกสารต่างๆต่อไปนี้ยังแผนกที่รับผิดชอบด้านการสมัครของสถาบันศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่นักเรียนมีความประสงค์จะเข้าเรียน

1.  หนังสือเพื่อยื่นให้ออกวีซ่า

2.  ใบรับให้เข้าเรียน

3.  ใบรับรองหรือค้ำประกันผู้สมัคร

4.  ใบแสดงเหตุผลที่ยินยอมค้ำประกันหรือรับรองให้ผู้สมัคร

5.  ใบรับรองที่อยู่ของผู้ค้ำประกัน (มีชื่อของผู้อาศัยในที่เดียวกันหมด)หรือหนังสือต่างด้าว  กรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

6.   เอกสารแสดงฐานะด้านการเงินของผู้ค้ำประกัน (หนังสือแสดงรายได้หรือเอกสารรับรองการเสียภาษีซึ่งระบุจำนวนเงินรวมทั้งหมด)

7.   ซองเขียนชื่อที่อยู่ที่จะให้ทางโรงเรียนส่งเอกสารไปให้ พร้อมติดแสตมป์ 272 เยน

การยื่นสมัครนั้นตัวแทนของผู้สมัครจะต้องไปด้วยตัวเอง แต่ในกรณีที่ตัวแทนของผู้สมัครอยู่ไกลจากสำนักงานของกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จะต้องไปยื่นนั้น ก็สามารถยื่นใบสมัครโดยการส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ก็ได้ และเนื่องจากในปัจจุบันการตรวจสอบที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครเองหรือผู้ค้ำประกันนั้น มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้มงวดมาก 
                นอกจากนี้ยังจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารที่ยื่นส่งมาตามเงื่อนไขเป็นกรณีๆไป (ผู้ยื่นค้ำประกันจะต้องมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3,000,000 เยน ) หลังจากการยื่นสมัครของตัวแทนผู้สมัครแล้ว หากไม่มีปัญหาอะไร ประมาณ 2-3 อาทิตย์ หน่วยงานที่ออกวีซ่าก็จะส่งใบรับรองการออกวีซ่าไปให้ตามที่อยู่ของตัวแทนนักเรียน และใบรับรองการออกวีซ่านี้มีผลใช้ภายใน 6 เดือน เมื่อตัวแทนได้รับแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังผู้สมัครทางไปรษณีย์ซึ่งผู้สมัครจะนำไปขอวีซ่าโดยยื่นพร้อมๆกับตั๋วเครื่องบินที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย(ตึกอโศกทาวเวอร์ชั้น 4 ) ซึ่งไม่กี่วันหลังจากนั้นจะได้รับการประทับตราวีซ่าลงในหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

ตัวแทนหรือผู้ค้ำประกันนักเรียนจะต้องรับผิดชอบในตัวผู้สมัครหรือนักเรียนที่จะให้สามารถเรียนได้ครบหลักสูตร ซึ่งบางกรณีนักเรียนอาจสมัครด้วยตัวเอง เช่นผู้ที่มีเวลาสะดวกเพียงพอในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ หรือผู้ที่หาผู้ค้ำประกันไม่ได้ แต่นักเรียนจำเป็นต้องสมัครด้วยตัวเองและหมายความว่าการดำเนินขั้นตอนต่างๆนั้นผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

4.กรณีที่มีสมัครเข้ามหาวิทยาลัยกระทำในประเทศญี่ปุ่น (เปลี่ยนประเภทเจ้าของวีซ่า)

สำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเภทของวีซ่าแต่อย่างไรในกรณีของผู้ที่มีวีซ่าประเภทอื่นอยู่ ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าประเภทข้าราชการหรือวีซ่าทูต จะต้องไปเปลี่ยนประเภทของวีซ่าให้เป็นวีซ่านักเรียน เมื่อได้รับการให้เข้าเรียนได้จากทางมหาวิทยาลัย

โดยทั่วไปผู้ที่มีกำหนดการที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ที่อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็สามารถขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนได้ สำหรับผู้ที่มีแผนการที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลังจากเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจบแล้ว ในตอนแรกจะได้วีซ่าประเภทของวีซ่าใหม่เป็นวีซ่านักเรียน ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการเปลี่ยนวีซ่าโดยไปขอยื่นเปลี่ยนที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีวีซ่าที่มีกำหนดเวลามากกว่า 1 ปี และไม่มีปัญหาพิเศษอะไรที่เกิดขึ้นก็จะสามารถขอให้เปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนเช่นเดียวกัน

5. กรณีที่เข้าศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

สำหรับกรณีที่นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ให้ภาษาญี่ปุ่นสามารถใช้งานได้อย่างจริงจัง และหลังจากนั้นจึงค่อยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในขั้นแรกนี้ขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนภาษานั้นจะได้วีซ่าประเภทนักเรียนภาษา (หรือเขียนไว้ในช่องวัตถุประสงค์วว่า To attend school) ซึ่งมีระยะเวลาของวีซ่า 6 เดือน

สำหรับขั้นตอนโดยสังเขปนั้นจะเหมือนกับกรณีของการดำเนินการเข้ามหาวิทยาลัย ปัจจุบันการขอวีซ่านั้นจะดำเนินการไปพร้อมๆกับการขอให้ทางโรงเรียนรับเรียนในสถาบันการศึกษานั้นๆ และทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าที่กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่นักเรียนได้ส่งเอกสารต่างๆที่จำเป็นให้เรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว และเมื่อผลการพิจารณาผ่านทางโรงเรียนจะส่งใบรับรองการออกวีซ่าไปให้นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องนำไปยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยที่แผนกที่รับผิดชอบในด้านการออกวีซ่า หลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะได้รับการประทับตราวีซ่าในหนังสือเดินทาง

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1989 เป็นต้นมา มีการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นขึ้น และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนี้เท่านั้นที่ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะอนุมัติการออกวีซ่าให้นักเรียนที่เข้าเรียนภาษาในโรงเรียนเหล่านี้

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นใบสมัครเข้าเรียนและขอให้ออกวีซ่ามีดังนี้

1.  ใบขอให้ออกวีซ่า(เอกสารหรือแบบฟอร์มกรมตรวจคนเข้าเมือง)

2.  ใบสมัครเข้าโรงเรียน(ติดรูปผู้สมัครด้วย)

3.  ใบรับเข้าเรียน(สำเนา)

4.   หนังสือสัญญา(เกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาอยู่และลงชื่อผู้ค้ำประกัน ส่วนในกรณีที่นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นสามารถแสดงบัญชีเงินฝากของนักเรียนก็ให้ลงชื่อของนักเรียนเอง)

5.    เอกสารรับรองฐานะทางการเงินที่จะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น แสดงรายการจำนวนเงินฝากในธนาคาร หรือหนังสือรับรองการเสียภาษีที่ระบุจำนวนเงินรายได้ทั้งปี (ห้ามใช้สำเนาถ่ายเอกสาร)

6.    หนังสือค้ำประกัน (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่รับนักเรียนเป็นผู้จัดทำให้)

7.    จดหมายแสดงประวัติของผู้สมัครหรือนักเรียน (นักเรียนจะต้องเป็นผู้กรอกเองในแบบฟอร์มของกรมตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น)

8.    สำเนาถ่ายเอกสารใบสมัครเข้าโรงเรียนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

9.    สำเนาถ่ายเอกสารจดหมายแสดงเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนที่นักเรียนสมัคร

10.   ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งล่าสุด (เอกสารตัวจริง)

11.    รูปถ่ายนักเรียน 1 ใบ

12.    เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าสำหรับส่งให้กรมตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

** รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
ประเภทและระยะเวลาของวีซ่า


สำหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนั้น จะได้รับวีซ่าซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.   วีซ่าสำหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย(4 ปี) , วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น(2 ปี),โรงเรียนอาชีวะสายอาชีพ จะเป็นวีซ่าประเภท 4-1-6 ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะต้องไปทำเรื่องขอต่อวีซ่าเมื่อครบกำหนดทุกๆ 1 ปี
 

2.    วีซ่าสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น จะได้รับวีซ่าประเภท 4-1-16-3 ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน และจะต้องทำเรื่องของต่อวีซ่าเมื่อถึงกำหนด สำหรับผู้ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย , วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น ,โรงเรียนอาชีวะสายอาชีพ จะได้รับการเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภท 4-1-6 ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี 
                การขอต่อวีซ่านั้นจำเป็นต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่ไปแสดง ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกตรวจสอบและออกวีซ่าจะดูผลทั้งทางการเรียนและเปอร์เซนต์การเข้าเรียน ซึ่งถ้าต่ำกว่าที่ตั้งไว้ อาจไม่ได้รับการต่ออายุวีซ่า

นอกจากนี้ในการขอวีซ่าทั้ง 2 ประเภท จะต้องมีผู้รับรองซึ่งอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานเกินกว่า 10 ปี หรือจะให้ทางโรงเรียนที่รับเข้าศึกษาเป็นผู้รับรองให้

 การทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่น

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนต่างชาติจะได้รับอนุญาติให้ทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 20 ชม. ในหนึ่งอาทิตย์ และมีงานบางประเภทที่นักเรียนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ และรายได้จากการทำงานพิเศษ 20 ชม. ในหนึ่งอาทิตย์ ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรวางแผนการเงินเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนและสุขภาพ

 

ที่มา : http://www.koron-thai.com

ข้อมูลโดย :ขั้นตอนการขอวีซ่า,ภาษาญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • เว็บมินนะโนะคันจิ
  • Minna no Kanji
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • THE GREEN RESIDENCE : RAMA9
  • มองหาที่พักที่ลงตัว : เดอะกรีน เรสซิเดนท : พระรามเก้า


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น